Achievements

In Salen Primary School we have 58 primary pupils and we also have 6 teachers, 3 Pre-school staff, 2 cooks, 3 classroom assistants, a secretary and one amazing janitor. We also have a pre-school which has 24 nursery pupils in it. Our school has 2 mainstream classes and 3 Gaelic classes. We have 29 Gaelic pupils and 29 mainstream pupils. Our school is 11 miles from Craignure. It is in Salen on the pier road. Our school is an eco-school. We got our first green flag on the 11th of June 2009. Everyone is very proud of us.
At the back of our school we have a garden where we grow fruit and veg. We sometimes use our fruit and veg in our school dinners. We have a library and a library van that visits the school once a month. 
 

Tha 58 sgoilearan,6 tidsearan,3 tidsearan anns an sgoil araich, 2 chocaire,3 luchd cuideachaidh, ruanaire agus dorsaire againn. Tha sgoil Araich againn cuideachd far a bheil 24 duine ann. Tha 2 chlas Beurla againn agus 3 Gaidhlig. Tha 29 sgoilearan Beurla againn agus 29 sgoilearan Gaidhlig. Tha an sgoil againn 11 mile a Creag an Iubhair. Tha e air an Pier Road. 'S e eco-school a th'annainn. Fhuair sinn a' chiad bradach uaine air an 11mh dhen t-Og Mhios 2009, 'is tha sinn a' fiachainn an darna fear againn 'fhaighinn.